FANDOM


The Kingdom of Bulgaria (in Bulgarian, Царство България) is a south-east European nation in the Renaissance Kingdoms. Its capital is Велико Търново.

Eljajo95 has identified a problem or problems with this page:
The rest of this article is written in Bulgarian. While a basic grasp of the alphabet reveals that the article is about Bulgaria, its content is beyond comprehension. Also, it is far too long, and does not conform to my standards.
He has identified the following solutions:
Translate the article into English (priority), cut out unnecessary bits and add my infobox.

Bulgaria

Герб на Царство България

Царство България е държава в Ренесансовите Кралства. Намира се на Балканския Полуостров, Източна Европа от Ренесансовия свят и граничи на Изток с Черно море, на Запад със Сърбия на Север с Румъния и на Юг с Турция. В момента в царството има 1 област и 7 града- Видин, Лом, Кутловица, Враца, София, Ловеч и Самоков. Столицата е Велико Търново. Официалният език е Български.


Закони и Декрети Edit


Декрет за Добро ПоведениеEdit

Всички играчи са длъжни да спазват добрия тон в разговорите по между си. Това включва разговорите в хановете и кореспонденцията. Няма да се толерират обиди, заплахи и издевателства, дори да са в отговор на такива. При нарушения нека се прилагат доказателства, които да се дават на прокурора като основание за завеждане на дело. Избягвайте да се поддавате на провокации. Съдът се упълномощава да налага глоби на провинилите се играчи в размер на точките им репутация.


Декрет за Oтпускане на ЗаемиEdit

Чрез този декрет се регламентират основните правила при отпускане на заеми.

1. В заем могат да бъдат давани стоки и/или парични средства. 2. За отпускане на заем всеки желаещ трябва да представи един или повече Гаранти, които са длъжни да покрият разходите по заема в случай на необходимост. 3. Гаранти могат да бъдат само играчи от 2-ро или по-високо ниво. Всеки гарант трябва лично да даде потвърждение на отпускащия заема за сумата(стоките) която гарантира и е готов да покрие в случай на необходимост. 4. При отпускане на средствата трябва да се оповестят всички уговорки в договора - количеството отпуснати средства, имената на гарантите, сумите които покриват, евентуалните лихви, срока за връщане на заема и др. 5. При отказ или невъзможност за връщане на заема след изтичане на уговорения срок, Гарантите са длъжни да покрият договорените суми(стоки). В случай на отказ, Съдът се упълномощява да наложи глоби с минимална стойност покриваща гарантираната от тях сума(стоки). Също така Съдът се упълномощава да глоби играча получил заема със сума не по-малка от стойността на заема.


ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ НА ЛЮДЕТЕEdit

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 (1) Този закон се прилага за всички престъпления, извършени в Царство България. Чл.2 (1) Наказателно отговорни лица по този закон са всички играчи, намиращи се на територията на Царство България. Чл.3 (1) Този закон определя, кои деяния са престъпни и какви наказания следва да се налага за извършването им. (2) За неуредените от този закон престъпления, се прилагат разпоредбите на други специални закони. Глава втора ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЗАМЪКА И КМЕТСТВАТА

Чл.4 (1) Всеки, който направи опит за атака срещу замъка се наказва със затвор от 3 дни и 100 жълтици глоба за играчи до 1 ниво, за играчи второ ниво санкцията е 200 жълтици и 6 дни затвор, а за трето ниво – 300 жълтици и 10 дни затвор. (2) При успешно нападение срещу замъка на Царство България, наказанието за играчи до първо ниво е 5 дни затвор и 150 жълтици глоба, както и стойността на откраднатото, за играчи 2 ниво санкцията е 7 дни затвор, 300 жълтици и глоба на стойността на откраднатото, за трето ниво санкцията е 10 дни затвор, 450 жълтици глоба и стойността на откраднатото. (3) За подготовка и организиране на атака срещу замъка, участниците се наказват със затвор от 1 ден и 90 жълтици глоба. Чл.5 (1) Всеки, който направи опит за атака срещу кметство на Царство България с наказва със затвор от 1 до 3 дни за играчи до 1 ниво, за играчи 2 ниво затвор от 3 о 6 дни и глоба от 200 жълтици, за 3 ниво затвор от 6 до 8 дни и глоба 300 жълтици. (2) При успешно нападение срещу кметство на Царство България, наказанието за играчи до 1 ниво е 4 дни затвор и глоба 100ж. а при доказани кражби от хазната се включва към глобата и техния размер, за играчи 2 ниво санкцията е 8 дни затвор, глоба 200 жълтици и доказаната стойност на откраднатото, за играчи 3 ниво затвор от 10 дни, 300 жълтици глоба и размера на откраднатото. (3) За подготовка и организиране на атака срещу кметство, участниците се наказват със затвор от 1 ден и 50 жълтици глоба. (4) При кризисни ситуации се прилагат разпоредбите на Закона за правата, задълженията и наказанията на лицата, заемащи ръководни държавни постове в централната и местната власт. (5) При наличие на рецидивизъм по престъпления от тази глава, съдът е упълномощен да налага и по-сурови наказания за провинилите се, както е посочено в Указа на Краля.

Глава трета ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА

Чл.6 (1) Всеки, който ограби пътник се наказва с парична глоба в двоен размер на откраднатото и затвор 3 дни, санкцията е двойна за играчи 2 ниво и тройна за играчи 3 ниво. (2) Ако лицето, ограбило пътника реши да върне ограбеното, тогава наказанието е 2 дни затвор. (3) При неуспешен опит за ограбване на пътник, се налага глоба от 50 жълтици и 1 ден затвор, санкцията е двойна за играчи 2 ниво и тройна за играчи 3 ниво. (4) За организация и създаване на група за обир на пътници, участниците се наказват с глоба от 50 до 100 жълтици и затвор от 1 до 3 дни. Чл.7 (1) За нанесени обиди се прилагат разпоредбите на Декрета за добро поведение. (2) При наличие на рецидивизъм по престъпления от тази глава, съдът е упълномощен да налага и по-сурови наказания за провинилите се, но не по-високи от двоен размер на вече посочените, както е посочено в Указа на Краля. Чл.8 (1) За нарушаване декрета за робовладетелство, където е посочено, че минималният надник е 16ж. Се налагат следните санкции: 1. Ако робовладелеца има над 3 месеца опит – заплаща глоба в троен размер от разликата със законно установения надник. 2. Ако робовладелеца има под 3 месеца опит, но е 1 ниво – заплаща глоба в двоен размер от разликата със законно установения надник. 3. Ако робовладелеца възстанови нанесените щети – заплаща глоба в размер на разликата със законно установения надник. 4. Ако робовладелеца има под 3 месеца опит, обезщети потърпевшия и последният няма претенции, съдът по своя преценка може да оневини робовладелеца.

Глава четвърта ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Чл.9 (1) За търговия от чуждестранни търговци на стойност над 300 жълтици е необходимо разрешението на един от следните представители на властта: Херцога, търговския министър, кмета, в чийто град се извършва търговията или началника на полицията. (2) Който наруши предходната разпоредба се наказва с глоба в двоен размер от извършената търговия. (3) Изключение от Чл.9 ал.1 се прави само за граждани на страна, с която има сключен международен договор за свободна търговия. Чл.10 (1) Който купи стока и я продаде на по-висока цена на същия пазар се наказва с глоба в троен размер от стойността на сделката. (2) За спекула в големи количества се прилагат разпоредбите на декрета за действията на съда, като глобата е от 1 до 3 дни затвор и глоба в троен размер от сделката. Чл.11 (1) Който саботира прехвърлянето на поръчения , дадени от замъка или кметството се наказва със затвор до 3 дни и глоба в двоен размер от измамата. (2) Който умишлено сложи стока на същата цена, която е обект на прехвърляне на грант и след молба от потърпевшия, който покаже, че извършва прехвърляне на грант върне стоката, се освобождава от наказателна отговорност. (3) Прокуратурата трябва да повдига обвинения, само когато потърпевшият е получил отказ от лицето, което извършва саботиране да върне стоката.

Глава пета ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ДОГОВАРЯНЕТО

Чл.12 (1) За нарушения на договореностите по предоставяне на заем, се прилагат разпоредбите на Декрета за отпускане на заем. Чл.13 (1) Всички играчи могат да сключват помежду си двустранни и многостранни договори. (2) Страните по договора трябва изрично да изразят своето съгласие, като споменат – правата и задълженията, които доброволно се съгласяват да изпълняват, чрез лично съобщение през играта. (3) При нарушаване на договора, съдът е длъжен да налага глоба в размер на определената стойност в договора, като санкцията не може да надвишава 100 жълтици. (4) Ако в договора не съществува изрична клауза за санкция при нарушаването му, съдът може по своя преценка да наложи глоба до 50 жълтици. Чл.14 (1) Играчите могат да сключват договори с кметствата или държавата. (2) Страните по договора трябва изрично да изразят своето съгласие, като споменат – правата и задълженията, които доброволно се съгласяват да изпълняват, чрез лично съобщение през играта. (3) При нарушаване на договора, съдът е длъжен да налага глоба в размер на определената стойност в договора. (4) Ако в договора не съществува изрична клауза за санкция при нарушаването му, съдът може по своя преценка да наложи глоба до 300 жълтици. Чл. 15 (1) За фалшифициране на доказателства и лъжесвидетелстване, съдът трябва да налага глоба в размер до 90 жълтици и затвор до 3 дни.ЗАКОН ЗА ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И НАКАЗАНИЯТА НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ РЪКОВОДНИ ДЪРЖАВНИ ПОСТОВЕ В ЦЕНТРАЛНАТАEdit

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1)Цялата държавна власт в Царство България произтича от народа. Чл.2 (1) Управлението в Царство България се осъществява на централно ниво от Съвета на Царство България, Херцога и членовете на съвета, заемащи предвидените постове, които образуват правителство. (2) Управлението в Царство България на местно ниво се осъществява от кметовете и общинските съветници, като последните се назначават по преценка на кмета и имат само съвещателен глас. (3) Управлението по ал.1 и ал.2 се осъществява само и единствено след законно избрани лица, посредством избори. (4) Херцога на Царството по изключение може да създава нови постове към държавното управление, след одобрението на съвета. (5) Всички лица, посочени в този закон са наказателно отговорни при неспазване на задълженията, съгласно този закон. (6) За общи престъпления , които не са по повод държавната власт, се налагат санкциите, предвидени в специалните закони за това.

Глава втора СЪВЕТ НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

Чл.3 (1) Съветът е главният орган на Царство България. (2) Съветът е колективен орган, който се състои от всички избрани народни представители, посредством изборите за съвет. (3) Никой друг, освен избраните посредством изборите за съвет, не може да си присвоява статут на член на съвета. Чл.4(1) Съветът приема решения, само след гласуване. (2) Решенията се считат за приети при мнозинство над ½ от гласувалите. Чл.5 (1) Правомощия на съвета: 1. Гласува Херцога на Царство България. 2. Приема, изменя или отменя всички закони на Царство България. 3. Определя и възлага на правителството изпълнението на държавна политика. 4. Отменя актове на правителството. 5. Изисква всякакъв вид информация от членовете на правителството, свързана с държавното управление. 6. Гласува предложенията на Херцога, заемащи пост съветници или членовете на съвета по отношение държавната политика. (2) Всяко едно действие на Правителството ( членовете на съвета, заемащи предвидените постове), което не е одобрено от съвета, последният може след гласуване да го обяви за нелегитимно и съдебните органи са длъжни да налагат санкции, предвидени в този или друг специален закон. (3) Член на съвета, правителство или лице, заемащо допълнително създаден държавен пост, ако желае да прекрати дейността си, преди това трябва да подаде оставка.


Глава трета ПРАВИТЕЛСТВО НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

Чл.6 (1) Правителството се състои от всички съветници, заемащи предвидените държавни постове. (2) Постовете на съветниците се определят от Херцога. Чл.7 (1) Всички членове на правителството, както и всички съветници, могат да дават предложения за приемане, изменение или отменяне на закони, да предлагат воденето на определена политика във всички сфери на управление. (2) Всички предложения се разглеждат от съвета съгласно чл.4 (3) Постове на съветниците на Царство България: 1. Херцог 2. Говорител 3. Шериф 4. Търговски министър 5. Минен управител 6. Прокурор 7. Съдия 8. Сержант 9. Капитан 10. Началник на полицията

Чл.8 (1) Права и задължения на съветниците, заемащи държавни постове. (2) Права на Херцога: 1. Да назначава / освобождава членове на съвета на(от) наличните длъжности. 2. Да дава предложения, свързани с държавното управление във всички сфери. 3. Да назначава работни групи, без да е необходимо одобрение на съвета. 4. Да има право да изисква доклади от Шерифа, Минния и Търговски министър. (3) Задължения на Херцога: 1. Да се съобразява с решенията на съвета. 2. Да сътрудничи с всички възможно средства при разследвания от органите на съдебната власт. 3. Да внася за гласуване всеки законопроект, внесен от съветник на Царството, стига той да е със сериозен характер. 4. Да полага адекватни грижи, с които да не се наврежда на Царството, във връзка с всички технически нововъведения от админите и заварени такива, които са предоставени за управление от Херцога. (4) Правата по точки 3 и 4 от чл.8 ал.2, могат да бъдат отменени от съвета при мнозинство от 2/3 от всички съветници. (5) Права на Говорителя 1. Да изисква информация относно дейността на отделните съветници, които заемат държавен пост. 2. Да информира обществеността за действията и бездействията на съвета и правителството. (6) Задължения на Говорителя 1. Да обявява пред кметовете решения на съвета, касаещи дейността на кметствата. 2. Да изнася и друга информация по отношение дейността на правителството, по искане на Херцога или съвета. (7) Права на Шерифа 1. Да ръководи финансите на Царството, съгласно приетите закони и политиката на съвета. (8) Задължения на Шерифа 1. Да сътрудничи с всички възможно средства при разследвания от органите на съдебната власт. 2. Да предоставя отчети във връзка с неговата дейност, поне веднъж седмично и при поискване от Херцога или съвета. 3. Да се грижи за наличието на животни за закупуване. При необходимост да информира Търговския министър за липса на суровини за производство на животните. Както и да полага адекватни грижи, с които да не се наврежда на Царството, във връзка с всички технически нововъведения от админите и заварени такива, които са предоставени за управление от Шерифа. 4. Да иска одобрението на Херцога и да уведоми съвета, при предоставяне на поръчения и заеми. (9) Права на Търговския министър 1. Да ръководи инвентара на стоките на Царството, съгласно приетите закони и политиката на съвета. (10) Задължения на Търговския министър 1. Да сътрудничи с всички възможно средства при разследвания от органите на съдебната власт. 2. Да се грижи за осигуряването на суровини за производството на животни. Както и да полага адекватни грижи, с които да не се наврежда на Царството, във връзка с всички технически нововъведения от админите и заварени такива, които са предоставени за управление от Търговския министър. 3. Да предоставя доклад за състоянието на хазната, инвентара на графството и на невърнатите грандове, поне веднъж седмично и при поискване от Херцога или съвета. 4. Да предоставя поръчения на граждани със съдействието на шерифа, след одобрение на Херцога и задължително уведомление на съвета. 5. Да сътрудничи с минния управител и да предоставя необходимата му информация при поискване, като периодичността се определя от Минния управител. (11) Права и задължения на Минния управител 1. Ежедневно да поправя мините. 2. Да предоставя доклад за състоянието на мините, поне веднъж седмично и при поискване от Херцога или съвета. 3. При възможност да ъпгрейдва мините, като се съобразява с наличностите и добивите от мините, след съгласуване с Херцога. (12) Права на Прокурора – орган на съдебната власт 1. Да повдига обвинения и да ги поддържа, когато е нарушен закон на Царство България, независимо от кого. 2. Да призовава свидетели, да изисква информация във всякакъв възможен вид от всички - съветници, лица, заемащи държавен пост и граждани. 3. Да изисква всякакъв вид информация – доклади, отчети, скринове, обяснения и т.н. от всички лица, за които има данни, че са нарушили законите на Царство България (13) Задължения на прокурора 1. Да повдига обвинения, при предоставена му информация за наличие на престъпление. Информация може да се подава от всеки гражданин, по всички възможни начини, които могат да имат доказателствена стойност. 2. Да следи правителството, съветниците, кметовете и там където е възможно и гражданите за извършени престъпления и да се самосезира. 3. Да отчита дейността си пред Херцога и съвета. (14) Права на съдията – орган на съдебната власт 1. Да изисква всякакъв вид информация – доклади, отчети, скринове, обяснения и т.н. от всички лица, за които има данни, че са нарушили законите на Царство България 2. Да наблюдава и съветва прокурора. (15) Задължения на съдията 1. Да се съобразява само и единствено със закона. 2. Да постановява своите присъди само въз основа на закона, вътрешните и морални убеждения, както и съвестта, могат да са само второстепенни, т.е. да се прилагат заедно със закона. 3. Да бъде независим и справедлив. (16) Права и задължения на Сержант 1. Да се грижи за необходимите военни средства в инвентара на графството. 2. Да съдейства на Началника на полицията, когато е необходимо. 3. Да отчита своята дейност, поне веднъж седмично и при поискване от Херцога или съвета. 4. Да изразходва средствата само за нуждите на армията по указания на Херцога (17) Права и задължения на Началника на полицията 1. Да съдейства на сержанта и на органите на съдебната власт. 2. Да съобразява действията си относно назначаването на маршали с Херцога. (18) Права и задължения на Капитана 1. Да ръководи военната политика на Царството, съгласно законите и решенията на съвета. Чл.9 (1) Правата на посочените постове в чл.8 не са абсолютно посочени. (2) Съветниците, заемащи държавен пост, могат напълно да се възползват от всички технически възможност, които им се предоставят от играта, стига да не нарушават закона.

Глава четвърта ОРГАНИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Чл.10 (1) Местната власт се осъществява от кметовете, които са избрани след законни избори. (2) За кметове могат да се кандидатират и избират само български граждани - владеещи български език и живели в Царство България поне месец, освен ако не са родени в България. (3) По преценка на кметовете е възможно и назначаването на общински съветници, които имат само съвещателен глас. (4) По изключение и то само с одобрението на Херцога и последващо гласуване от съвета при кризисни ситуации може да се одобри временен кмет, който да има за цел изкарването на мандата. (5) Забавянето на решението на съвета по отношение чл.10 ал.4 не спира действието на вече одобрения кмет. Съвета със своето решение може да потвърди или отмени решението на Херцога. Чл.11 (1) Права на кметовете 1. Да осъществява и ръководи местната политика. 2 Да иска сътрудничество от правителството, при необходимост. 3 Да предлага на съветниците внасяне на законопроекти и изменения на политиката на правителството по отношение местната власт, като преди това информира Херцога и той по своя преценка внася законопроекта за обсъждане от съвета. 4. Да има право да въвежда местни данаци в размер определен от него ако това не противоречи на вече издаден действащ закон.

5. Да има право да дава поръчения и отпуска заеми на гражданите съобразени с действуващите закони. В случаи на забава на заемите и/ или неизпълнение на поръченията да сезира съда.

6. Да назначава, сменява, Възпитател на града , както и да му плаща възнаграждение в размер на 25 ж. седмично!


7. Да има право да депозира пари и стоки на отговорно пазене единствено в Замъка.

8. Да избира членовете на междуградския патрул и предлага за назначение до момента в който патрула мине под разпореждане на Замъка.

9. Да има право да иска допълнителна охрана от Замъка

(2) Задължения на кметовете 1. Да сътрудничи с всички възможно средства при разследвания от органите на съдебната власт. 2. При желание да напусне поста си, задължително преди това да предизвика предсрочни избори. 3. Да се съобразява със законите на Царство България. 4. да дава пълни отчети за състоянието на хазната, таблото/ тук се вижда и броя на охраната от гарнизона/, инвентара и поръченията: един път седмично; в деня на встъпване в длъжност и в деня преди края на изборите

5. Да възлага поръчения по своя преценка , след публикуване в съответният форум или кметските съобщения със съответните условия за подбор, срокове и възнаграждения/ надници. В случаи на забава или неизпълнение на поръченията да сезира съда.

6. При поискване от Съвета да дава информация за статистиките на града /включваща и имената на гражданите професионалисти/.

7. Да огласява решенията и законите приети от Съвета, след като бъде уведомен от Говорителя или друг член на съвета .

8. Да се поддържа необходимата Администрация /точки финанси, точки правосъдие, точки комуникации и точки търговия./

Глава пета НАКАЗАНИЯ

Чл.12 (1) Наказателно отговорни лица по силата на този закон са всички съветници, членове на правителството, кметове, общински съветници, лица заемащи допълнителни държавни постове, назначени от Херцога, както и всички други лица, ангажирана с осъществяване на служба във връзка с общинската и държавна власт. Чл.13 (1) Глоба от 50 до 300 ж. се налага на лица, които нарушат следните разпоредби: 1. чл.8 ал.6 т.1 2. чл.8 ал.6 т.2 3. чл.8 ал.8 т.3 4. чл.8 ал.10 т.2 5. чл.8 ал.11 т.2 6. чл.8 ал.13 т.3 7. чл.8 ал.16 т.2 8. чл.8 ал.16 т.3 9. чл.8 ал.17 т.1 10. Чл.8 ал.10 т.5 11. Чл.11 ал.2 т.4 12. Чл.11 ал.2 т.6 13. Чл.11 ал.2 т.7 14. Чл.11 ал.2 т.8 15. чл.8 ал.3 т.4

(2) Глоба от 100 до 1000 жълтици се налага на лица, които нарушат следните разпоредби: 1. чл.8 ал.3 т.1 2. чл.8 ал.8 т.2 3. чл.8 ал.10 т.3 4. чл.8 ал.11 т.1 5. чл.8 ал.11 т.3 6. чл.8 ал.15 т.3 7. чл.8 ал.16 т.1 8. Чл.11 ал.2 т.5 (3) Глоба от 50 до 300 жълтици и затвор до 5 дни се налага на лица, които нарушат следните разпоредби: 1. чл.8 ал.3 т.2 2. чл.11 ал.2 т.3 3.чл.8 ал.17 т.2 4. 3.чл.8 ал.18 т.1 (4) Глоба от 100 до 500 жълтици и затвор от 5 до 10 дни се налага на лица, които нарушат следните разпоредби: 1. чл.8 ал.8 т.1 2. чл.8 ал.8 т.4 3. чл.8 ал.10 т.1 4. чл.8 ал.10 т.4 5. чл.8 ал.13 т.1 6. чл.8 ал.13 т.2 7. чл.8 ал.15 т.2 8. чл.11 ал.2 т.1 9. чл.11 ал.2 т.2 10. Чл.8 ал.3 т.3 11. Чл.8 ал.16 т.4 (5) Глоба от 500 до 1500 жълтици и затвор 10 дни се налага на лица, които нарушат следните разпоредби: 1. чл.8 ал.15 т.1 2. чл.10 ал.1 3. чл.10 ал.2 4. чл.3 ал.3 5. чл.5 ал.3 6. чл.2 ал.3 Чл.14 (1) При кражби от лица на държавен пост се налагат следните санкции: 1. При сума до 1000 жълтици – двойно на откраднатото парична глоба и максималният брой дни затвор. 2. При суми над 1000 жълтици - двойно на откраднатото парична глоба и Смърт Чл.15(1) За всички действия, които противоречат на този закон, но за тях не е посочена конкретна санкция , се прилага следното наказание - глоба от 50 до 300 жълтици и затвор до 5 дни. Ако за нарушение на текст от този закон, се съдържа санкция и в друг закон, одобрен от съвета на Царство България, то тогава се прилага по-суровото наказание.Договори Edit

В момента Царство България е склучило три договора за сътрудничество:
Договор между Царство България и МиланоEdit

Договор за правно сътрудничество между Графство Милан и България

В пресветлата си мъдрост Лорд Хектор, Граф на България и КлееОрт, Дук на Милан, пожелаха да изразят своето приятелство като установят юридически договор, обвързващ Графство Милан и България да запазят това приятелство през годините.

член 1 - Относно принципа на сътрудничество Ако обвиняем напусне територията на някоя от договарящите се страни в опит да избяга от правосъдието, той ще бъде екстрадиран или съден според взаимна договорка между оторизираните съдебни власти на страната, в която е заловен престъпника.

член 2 - Относно приложимото право Що се отнася до взаимното споразумение, то включва пълно сътрудничество между прокурорите и съдиите на двете страни, така че обвиняемият да получи същата присъда, каквато би получил ако не беше избягал. Обвиняемият също така трябва да получи компетентна правна защита от графтвото, в което е бил заловен.

член 3 - Относно процедурата за издаване на присъда. ---Обвинението принадлежи на графството в което е извършено престъплението. Прокурорът на обвиняващото графство пише обвинението. Върху властите на това графство лежи и доказателствената тежест. Наличието на доказателства за извършено престъпление са задължителни и необходими за започване на дело. ---Цялата процедура е под върховната юрисдикция на обвиняващото графтво. Местният съдия ще пише присъдата, но по мотиви, които извежда от законодателството на страната, в която е извършено престъплението.

член 4 - Относно взаимодействието между длъжностните лица Взаимодействие се изисква между съдебните власти от двете графстваза да спазват законите и на двете графства. Длъжноистни лица в съдебната власт (Прокурор, съдия, сержант, капитан и Началник на полицията) взаимодействат в следните области: --- обмен на информация относно личности или групи от личности, които се смятат за потенциално опасни --- прилагане на закона, когато престъпник е на територията на една от страните по този договор и е извършено престъпление

член 5 - Относно искането за прилагане на този договор Издадено от длъжностно лице от една от договарящите се страни трябва да има следната форма:

Duchy/County of_________

Type of the request: Sharing information/Enforcing the law

Issuer (name, function):

Date:

Accused (name):

Offence/crime or danger description:

Offence/crime localization:

Title n°: (only in case of Sharing information):

Player profile:

член 6 - Относно добавени диспозиции Добавените диспозиции, в частност относно правата на обвиняемия, ще бъдат обсъдени от съдията, прокурора и началника на полицията на двете страни. Външните министри на договарящите се ще архивират .

член 7 - Относно неспазването на договора В мирно както и във военно време неспазването на която и да е клауза от този договор освобождава другата срана от спазването му докато не се постигне споразумение за възстановяване на действието на договора и от двете страни

член 8 - Относно прекратяването на договора Прекратяване : Изпраща се писмо от единия граф до другия. Получателят има 4 /четири/ работни дни да отговори, ако не пристигне официален отговор договора се счита за прекратен. Договарящите се страни се задължават да публикуват официална декларация по този повод.

член 9 - Относно промяна на договора Пълна или частична промяна на договора или отмяната му може да се постигне по взаимно съгласие и от двете страни.
Договор между Царство България и РумънияEdit

Спогодба за приятелство между Принципат Влахия и България

Във пресветлата си мъдрост, като глави на независими държави, лорд ZleFox, херцог на България, и Malasorte, херцог на Принципат Влахия, пожелаха да сключат тази спогодба за приятелство,която обвързва гражданите на Принципат Влахия и България.


Член 1. Относно подписването на други спогодби Подписалите страни се съгласяват да не подписват други спогодби, договори или споразумения, които са в ущърб на другата страна и се противопоставят на тази спогодба. Примери за такива споразумения са договори, целящи да навредят или откъснат със сила част от територията на страните,подписали тази спогодба,или злонамерени икономически стратегии. Тази клауза по никакъв начин не обвързва двете страни в общ защитен пакт.

Член 2. Относно сътрудничество в случай на конфликт с трета страна Подписалите страни се съгласяват да се въздържат от всякаква помощ (търговска, дипломатическа, военна) към третата страна, която е в конфликт с някоя от страните по спогодбата.

Член 3. Относно търговията Подписващите страни се съгласяват да насърчават търговски договори. Страните се съгласяват да се въздържат от взаимно икономическо дебалансиране и да наказват всяка заплаха, идваща от или намираща се на тяхна територия Определени търговски споразумения ще бъдат подписани впоследствие от страните.

Член 4. Правосъдието преди всичко

Двете страни приемат принципа, че никой гражданин не може да избегне закона, който е нарушил и не може да избяга от властта на неговия Граф/Херцог в земите на другата страна. Ако гражданин е обвинен в един от двата региона, той/тя трябва да бъде съден, според законите на мястото, където е извършено престъплението или нарушението. В случай, че подсъдимият избяга в област, обвързана с тази спогодба, за да избегне правосъдието, той/тя ще бъде екстрадиран,или съден според инструкциите, от съдебната власт на мястото на ареста му/й. Такъв съдебен процес включва пълно сътрудничество между прокурорите и съдиите на двете области така, че подсъдимият да подлежи на присъда, която би получил/а, ако не бе избягал/а . - Процедурата се задейства от съдебната власт на изискващата страна. - Задействането на процедурата става чрез искане от страната, на чиято територия е извършено нарушението. Прокурорът на изискващата страна пише обвинителният акт, според законите и обичаите на неговата страна и го предава на прокурора на другата страна, които да изиска съответна присъда. - Присъдата се издава от съдията на изискващата страна и се предава на съдията на другата страна за мнение, заедно с преведен запис на процеса. Последният решава безпристрастно, поемайки задължението да мотивира своето решение според правото на изискващата страна. Представителите на правосъдието ще си съдействат, за да създадат общ полицейски регистър за двете страни.Следователно всяко нарушение, извършено в едната страна, което вече е извършено в другата, ще се смята за второ нарушение.

Член 5. Относно културата Подписващите страни се споразумяват да подпомагат културния обмен и своите празници. Общи проекти,подпомагащи градове,които искат да споделят или обменят културни ценности, могат да се прокарват.

Член 6. За уважаването на спогодбата Проявата на неуважение, на която и да е от клаузите на спогодбата, задължава подписалата го страна да заплати финансова компенсация в размер на 10 000 жълтици. В случай на отказ на изплащането й, ответната страна има правото да прекрати спогодбата.

Член 7. За прекъсването на спогодбата

Всяка страна, която иска да прекрати тази спогодба, трябва да изпрати официално писмо до отсрещната страна. На последната се дават 10 дни, за да го отмени. След това време и без формален отговор спогодбата се смята за автоматично прекратена. Всяко едностранно прекъсване на спогодбата във време на мир се осъществява чрез изпращане на писмо от единия Граф/Херцог до другия. В такъв случай незавършените действия между двете страни след прекратяването на спогодбата не спират и трябва да продължат според инструкциите им. Всяко едностранно прекратяване на спогодбата в ситуация на обявена война се счита за акт на измяна и позволява вземането вземането на репресивни мерки. Всяко официално и формално изявление,относно прекратяването на спогодбата, трябва да бъде написано в посолствата и форума на Херцогството.

Член 8. Относно промяната на спогодбата При взаимно съгласие, спогодбата или част от нея, може да се променя.

Член 9. Относно обхвата на действие на спогодбата Този договор е безсрочен, като влиза в сила от момента на ратификацията му и обвързва гражданите на двете страни. Техните управници,както и наследниците им, обещават да уважават членовете на тази спогодба. Спогодбата е написана в три версии, една на Български, една на Румънски и една на Аглийски. Трите версии имат еднакъв смисъл и сила.
Договор между Царство България и Московско княжествоEdit

Спогодба за приятелство между Великото Московско княжество и царство България

Във пресветлата си мъдрост, като глави на независими държави, Chigot, Боляр на България, и Shtirlitz, Боляр на Великото Московско княжество, пожелаха да сключат тази спогодба за приятелство,която обвързва гражданите на Великото Московско княжество и царство България.


Член 1. Относно подписването на други спогодби Подписалите страни се съгласяват да не подписват други спогодби, договори или споразумения, които са в ущърб на другата страна и се противопоставят на тази спогодба. Примери за такива споразумения са договори, целящи да навредят или откъснат със сила част от територията на страните,подписали тази спогодба,или злонамерени икономически стратегии. Тази клауза по никакъв начин не обвързва двете страни в общ защитен пакт.

Член 2. Относно сътрудничество в случай на конфликт с трета страна Подписалите страни се съгласяват да се въздържат от всякаква помощ (търговска, дипломатическа, военна) към третата страна, която е в конфликт с някоя от страните по спогодбата.

Член 3. Относно търговията Подписващите страни се съгласяват да насърчават търговски договори. Страните се съгласяват да се въздържат от взаимно икономическо дебалансиране и да наказват всяка заплаха, идваща от или намираща се на тяхна територия Определени търговски споразумения ще бъдат подписани впоследствие от страните.

Член 4. Правосъдието преди всичко

Двете страни приемат принципа, че никой гражданин не може да избегне закона, който е нарушил и не може да избяга от властта на неговия Херцог/Боляр в земите на другата страна. Ако гражданин е обвинен в един от двата региона, той/тя трябва да бъде съден, според законите на мястото, където е извършено престъплението или нарушението. В случай, че подсъдимият избяга в област, обвързана с тази спогодба, за да избегне правосъдието, той/тя ще бъде екстрадиран,или съден според инструкциите, от съдебната власт на мястото на ареста му/й. Такъв съдебен процес включва пълно сътрудничество между прокурорите и съдиите на двете области така, че подсъдимият да подлежи на присъда, която би получил/а, ако не бе избягал/а . - Процедурата се задейства от съдебната власт на изискващата страна. - Задействането на процедурата става чрез искане от страната, на чиято територия е извършено нарушението. Прокурорът на изискващата страна пише обвинителният акт, според законите и обичаите на неговата страна и го предава на прокурора на другата страна, които да изиска съответна присъда. - Присъдата се издава от съдията на изискващата страна и се предава на съдията на другата страна за мнение, заедно с преведен запис на процеса. Последният решава безпристрастно, поемайки задължението да мотивира своето решение според правото на изискващата страна. Представителите на правосъдието ще си съдействат, за да създадат общ полицейски регистър за двете страни.Следователно всяко нарушение, извършено в едната страна, което вече е извършено в другата, ще се смята за второ нарушение.

Член 5. Относно културата Подписващите страни се споразумяват да подпомагат културния обмен и своите празници. Общи проекти,подпомагащи градове,които искат да споделят или обменят културни ценности, могат да се прокарват.

Член 6. За уважаването на спогодбата Проявата на неуважение, на която и да е от клаузите на спогодбата, задължава подписалата го страна да заплати финансова компенсация в размер на 10 000 жълтици. В случай на отказ на изплащането й, ответната страна има правото да прекрати спогодбата.

Член 7. За прекъсването на спогодбата

Всяка страна, която иска да прекрати тази спогодба, трябва да изпрати официално писмо до отсрещната страна. На последната се дават 10 дни, за да го отмени. След това време и без формален отговор спогодбата се смята за автоматично прекратена. Всяко едностранно прекъсване на спогодбата във време на мир се осъществява чрез изпращане на писмо от единия Херцог/Боляр до другия. В такъв случай незавършените действия между двете страни след прекратяването на спогодбата не спират и трябва да продължат според инструкциите им. Всяко едностранно прекратяване на спогодбата в ситуация на обявена война се счита за акт на измяна и позволява вземането вземането на репресивни мерки. Всяко официално и формално изявление,относно прекратяването на спогодбата, трябва да бъде написано в посолствата и форума на Херцогството.

Член 8. Относно промяната на спогодбата При взаимно съгласие, спогодбата или част от нея, може да се променя.

Член 9. Относно обхвата на действие на спогодбата Този договор е безсрочен, като влиза в сила от момента на ратификацията му и обвързва гражданите на двете страни. Техните управници,както и наследниците им, обещават да уважават членовете на тази спогодба. Спогодбата е написана в три версии, една на Български, една на Руски и една на Аглийски. Трите версии имат еднакъв смисъл и сила.

Член 10. Този договор следва да бъде сведен и от двете страни до знанието на Техни Величества Лорд Levan, Крал на Франция и Лорд LongJohnSilver, Крал на Англия, с оглед международното му признаване.

Подписано в залата на Съвета на Великото Московско княжество [25.04.2008]

От името на Царство България:

[Боляр Chigot]


От името на Великото Московско княжество:

[Боляр Shtirlitz]


Свидетел от Царство България:

[Eriq-министър на външните работи]

Свидетел от Великото Московско княжество:

[Prodi - Шериф]


Религия Edit

Официалната религия в Царство България е Аристотелианизъм, която се проповядва от Светия Български Аристотелски Събор, с църковна глава Нейно Преосвещенство Патриарх Маглина, от Кутловица.

Други религии в Царство България: Паганизъм


Религиозни договори Edit


Войни Edit

Българо-турска война

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.